,,HYUNDAI BENEFIT SERVIS“
Zmluvné podmienky spoločnosti AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r. o. –
autorizovaného partnera značky Hyundai

I. Vymedzenie pojmov a skratiek.

    1. Záručným servisom sa myslí predpísaný servis výrobcom v danom čase a počte nabehnutých kilometrov vrátane práce a materiálu.

    2. Záruka je poskytovaná spoločnosťou Hyundai Motor Czech s.r.o (organizačná zložka Slovakia) v zmysle obchodných podmienok Hyundai Motor
        Czech s.r.o (organizačná zložka Slovakia) a trvá 5 rokov od uvedenia motorového vozidla do prevádzky (prihlásenie vozidla na DI ORPZ ), v súlade
        so zákonom č. 250/2007 Z. z. v úplnom znení.

II. Zmluvné podmienky.
   1. Pozáručný servis „Hyundai benefit servis“ v 6. a 7. roku životnosti vozidla poskytuje AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r. o. vlastníkovi vozidla ako
       osobitný druh služby po splnení podmienok s využitím časti vlastných nákladov a vo svojom mene.

   2. Pozáručný servis „Hyundai benefit servis“ v 6. a 7. roku životnosti vozidla je poskytovaný bezodplatne za dodržania týchto zmluvných podmienok
       vyhlásených spoločnosťou AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r. o. so sídlom Chrenovská 22, 949 01 Nitra.

       Zákazník svojím podpisom vyhlasuje, že bol s týmito podmienkami riadne oboznámený a berie ich na vedomie, že:

       °  Pozáručný servis „Hyundai benefit servis“ v 6. a 7. roku životnosti vozidla poskytovaný bezodplatne nie je nárokovateľný.
          AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r. o. si vyhradzuje    právo tieto podmienky meniť a dopĺňať.

       ° Podmienkou získania služby Pozáručný servis „Hyundai benefit servis“ je že zákazník bude pri užívaní a prevádzke predmetného
          vozidla Hyundai využívať len autorizovaný servis spoločnosti AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r. o. so sídlom Chrenovská 22, Nitra
          počas piatich rokov záruky.

       ° Na základe tejto skutočnosti a riadne vyplnenej záručnej knižky a dodržaní všetkých záručných podmienok Hyundai Motor Czech s r.o.(organizačná
         zložka Slovakia) bude zákazníkovi zo strany AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r. o. poskytnutý Pozáručný servis „Hyundai benefit servis“ v 6. a 7.
         roku životnosti vozidla podľa počtu najazdených kilometrov v zmysle servisných noriem Hyundai Motor Czech s r.o.(organizačná zložka Slovakia).

   3. Pozáručný servis „Hyundai benefit servis“ v 6. a 7. roku životnosti vozidla zdarma nemá v žiadnom prípade vplyv na dĺžku záruky, ktorá končí v
       zmysle zmluvných podmienok Hyundai Motor Czech s r.o. (organizačná zložka Slovakia) uplynutím 5 rokov od dátumu uvedenia motorového vozidla
       do prevádzky (prihlásenie vozidla na DI ORPZ).

   4. Pozáručný servis „Hyundai benefit servis“ v 6. a 7. roku životnosti vozidla poskytovaný spoločnosťou AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r. o. bude
       poskytovaný bez obmedzenia kilometrov a končí zavŕšením 7. roku od uvedenia motorového vozidla do prevádzky (prihlásenie vozidla na DI ORPZ).
       V spoločnosti AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r. o. budú zákazníkovi účtované vykonané práce a materiál s nulovou sadzbou.

   5. Na uplatnenie si Pozáručného servisu „Hyundai benefit servis“ v 6. a 7.roku životnosti vozidla oprávňuje zákazníka riadne vyplnená záručná knižka
       vybavená špeciálnou nálepkou s prideleným registračným číslom, pričom kópia tejto nálepky je nalepená na karosérii vozidla.

   6. Tento pozáručný servis „Hyundai benefit servis“ v 6. a 7. roku životnosti vozidla prechádza aj na nového majiteľa. Platí výhradne s vozidlom a
       zaniká totálnou škodovou udalosťou na vozidle alebo uplynutím 7. roku od uvedenia motorového vozidla do prevádzky (prihlásenie vozidla na
       DI ORPZ).

   7. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že zmluve rozumeli a uzavreli ju dobrovoľne bez nátlaku alebo časovej tiesne.

 

 

V ...............................dňa ................................................

 

 

 

Za Autocentrum Nitra spol.s r.o.,
ako predávajúci: ...............................................................

 

 


Za kupujúceho : ...............................................................
Čitatelne vyplniť meno: .....................................................